Biblioteka PL – pliki źródłowe

Bib­li­oteka PL – pliki źródłowe 

(This pro­ject is in Pol­ish language).

Modele BPMN i UML pro­jektu CIM/PIM, z wykorzys­tan­iem met­od zori­entow­a­nych na przypadki, takich jak ICONIX. Pro­jekt obe­jmuje mod­el pro­cesów biznesow­ych (BPMN) i architek­turę opro­gramow­ania (UML) w celu opis­ania opro­gramow­ania do zar­ządz­ania wypo­życzeniami i zwrot­ami książek. Struk­tura repozyt­ori­um projektu:

Cena obe­jmuje pra­wo komer­cyjne­go wykorzys­tania i nie­lim­itow­ane korespond­encyjne kon­sultacje, dotyczące tego pro­jektu, na plat­formie PostMania.

£100.00

Comments are Closed